VUOKRAUSEHDOT

Näitä ehtoja sovelletaan Yacht Clyb Pyttis / Svanvik Oy:n vuokrauksessa.

LAITTEEN VUOKRAUS
Vuokraaja on vastuussa, että laitteen kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan laitteen käsittelystä käytetyllä vesialueella, sekä siitä että kuljettaja käyttää avaimeen kytkettyä turvavaijeria (tappokatkaisija). Laitteilla ei saa ajaa alle 1 metrin syvyisessä vedessä. Laitteissa käytetään polttoaineena ainoastaan suomalaista 98E5 bensiiniä. Laite on lukittava aina sen jäädessä hetkellisestikin pysäköidyksi. Pysäköiminen on sallittu ainoastaan rakennettuihin laitureihin, asianmukaisilla kiinnityspisteillä. Laitteella saa ajaa vain sen vuokrannut henkilö. 

Rekisteröidyissä laitteissa on voimassa oleva vakuutus. Kolari tilanteissa vakuutus ei korvaa vastapuolelle tapahtuneita vahinkoja, vuokralle ottaja vastaa itse aiheuttamistaan vahingoista. Vakuutus ei myöskään korvaa henkilövahinkoja, rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa eikä se korvaa, jos vesijetille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä piittaamattomuudesta, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olleena, rikolliseen tarkoitukseen, tai jos vuokraaja on muuten rikkonut olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja, niin silloin vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan.

Vahingot: 
Jos vesijetille tapahtuu vahinkoa, vuokraamo perii omavastuun suuruisen summan. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vesijetille ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä siihen liittyvät kadonneet osat ja varusteet. Lisäksi laitteen ollessa poissa käytöstä, vahingon vuoksi, on vuokraaja velvollinen korvaamaan hinnaston mukaisen summan per käytöstä poissa oleva vuorokausi.

Laitteiden vuokrausehdot
Kukin kuljettaja toimii koko vuokrauksen keston ajan vesiliikennelain 6 §:n mukaisena vesikulkuneuvon päällikkönä ja vuokrauksen ajan kuljettajia sitovat vesiliikennelaissa tai muissa laeissa säädetyt vesikulkuneuvon päällikön vastuut ja velvoitteet. 

Vuokraajan ja kuljettajien on oltava vähintään 18-vuotiaita. Vuokraajan ja kuljettajien, mikäli nämä ovat eri henkilöitä on todistettava henkilöllisyytensä ajokortilla tai muulla virallisella henkilöllisyystodistuksella ennen vesijetin vuokraamista. 

Vuokrausta koskevaan sopimuslomakkeeseen merkitään vuokraajan tiedot sekä mahdollisten kuljettajien tiedot, mikäli nämä ovat eri henkilöitä. Vuokraajan on aina oltava yksi kuljettajista, ellei vuokraamon kanssa ole erikseen toisin sovittu. 

Vakuutus: 
Laitteessa on voimassa oleva vakuutus. Kolaritilanteissa tämä vakuutus ei korvaa vastapuolelle tapahtuneita vahinkoja, vuokralle ottaja vastaa itse aiheuttamistaan vahingoista. Vakuutus ei myöskään korvaa henkilövahinkoja, rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa eikä se korvaa, jos vesijetille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä piittaamattomuudesta, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olleena, rikolliseen tarkoitukseen, tai jos vuokraaja on muuten rikkonut olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja, niin silloin vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan.

Vahingot
Jos laitteelle tapahtuu vahinkoa, vuokraamo perii omavastuun suuruisen summan. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan laitteelle ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä siihen liittyvät kadonneet osat ja varusteet. Omavastuu on 2000 euroa/ laite.

Luovutus
Kun vuokraaja vastaanottaa laitteen, hänen on tarkastettava ja hyväksyttävä se. Jo olemassa olevista laitteen vaurioista tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on vuokraajan hyväksymä ja allekirjoittama. Laite luovutetaan vuokraajalle polttoainesäiliö täytenä. Vuokraaja maksaa itse tarvitsemansa polttoaineen. Polttoaineena käytetään 98E5. Tankatusta polttoaineesta tulee esittää kuitti vuokraamolle, oikean polttoaineen varmistamiseksi.

Palautus
Molemmat osapuolet tarkastavat vesijetin kunnon ja jos laite on vaurioitunut, vuokraaja on velvollinen korvaamaan ne tämän sopimuksen mukaisesti. Vuokraamo perii tankkausmaksua 2,5 €/litra, palautuksen yhteydessä, käytetyn polttoaineen mukaisesti. Mikäli luovutus vuokraamolle myöhästyy, odotusajasta laskutetaan 100Eur/ alkava tunti.

Vuokran maksu
Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista, ellei ole toisin sovittu. Käytetty polttoaine maksetaan vuokrauksen päätyttyä.

Peruutukset
Vuokraajalla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli se tapahtuu aikaisemmin kuin 5 vuorokautta ennen sovittua vuokrausajankohtaa. Myöhemmin kuin 5 vuorokautta peruutetuista varauksista peritään 50 prosentin maksu varatusta vuokra-ajasta.

Opastus
Vuokraamo on velvollinen antamaan riittävän opastuksen ja ohjeet laitteen käytöstä. Se tapahtuu samalla, kun laite luovutetaan vuokraajalle. Vuokraaja on velvollinen kysymään, jos laitteen käytössä on epäselvyyksiä.

Laitteen vuokraus
Vuokraaja vastaa siitä, että laitteen kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan laitteen käsittelystä käytetyllä vesialueella, sekä siitä että kuljettaja käyttää avaimeen kytkettyä turvavaijeria (tappokatkaisija). Laitteella ei saa ajaa alle 1 metrin syvyisessä vedessä. Laitteissa käytetään polttoaineena ainoastaan suomalaista 98E5 bensiiniä. Laite on lukittava aina sen jäädessä hetkellisestikin pysäköidyksi. Laitteella ajaa vain sen vuokrannut henkilö.

Varattuasi laitteen
Laite luovutetaan käyttöön Lökören satamasta. Laitteen vuokraus maksetaan mobilepaylla, pankkikortilla, tilisiirrolla, E-passilla tai Smartumilla.

Luetaan ja allekirjoitetaan käyttöehtoja koskeva sopimus. Käydään läpi asiakkaan kanssa laitteen hallintalaitteet ja käyttöopastus. Sovitetaan sopivan kokoiset kelluntaliivit asiakkaalle ja mahdollisille matkustajille.

Tämän jälkeen meriretki voi alkaa.

Vuokraamo ei vastaa miltään osin vuokraajalle, kuljettajille tai kolmansille osapuolille aiheutuneista henkilövahingoista tai vuokraajan, kuljettajien tai kolmansien osapuolien omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. 
Tätä vuokrasopimusta koskevat ja siitä johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen tarkastavaksi, asian ratkaisee Kymenlaakson käräjäoikeus tai vaihtoehtoisesti kuluttaja-asioissa toimivaltainen lautakunta, mikäli vuokraajana on kuluttaja-asiakas. 

Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata vesijettiä edelleen kolmannelle henkilölle. 
Vesijetin vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon kirjallista lupaa on kielletty. 

Vesijetillä ei saa osallistua kilpailuihin. 

Vuokraajan on ilmoitettava heti vuokraamolle esinettä koskevasta vahingosta, viasta, siinä ilmenneestä virheestä tai varkaudesta. Vuokraaja on velvollinen tekemään heti rikosilmoituksen varkaustapauksissa.